Hopp til hovedinnhold

Årsmeldingar

Årsmeldinga frå Det kongelege hoff gjer rede for Kongefamiliens offisielle virke og arbeidet ved Hoffet i året som har gått. Presentasjonen av årsmeldinga 2015 er tilgjengeleg nedanfor. Heile denne årsmeldinga - og tilbake til 2005 -  kan lastes ned via peikaren til høgre (PDF).

Årsrekneskapen for Den kongelege civilliste viser eit overskot på kroner 21 543 727. Dette kjem fram av årsmeldinga til Det kongelege hoffet for 2015 som er overlevert til Stortingets Presidentskap, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Riksrevisjonen i dag.

Årsrekneskapen til DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessas stab viser eit overskot på kroner 1 252 855. Overskotet er sett av til framtidige innkjøp/driftsreservar.

Overskotet

Overskotet kjem delvis av at Hoffet det siste året har hatt stillingar som ikkje har vore fylte. 

16,2 millionar kroner av overskotet frå den øyremerkte løyvinga (post 51) vil bli nytta til å gjennomføre tryggingsprosjekt for dei kongelege eigendommane i 2016. Prosjektet vart initiert av Justis- og beredskapsdepartementet i etterkant av 22. juli 2011.

– På slutten av 2015 vart arbeidet med tryggleiksanalysen for dei Kongelege eigedommane avslutta. Det vil bli gjennomført tiltak som byggjer på denne analysen i dei næraste åra, seier hoffsjef Gry Mølleskog.

Det resterande av overskotet for 2015 er sett av til markeringa av Kongeparets 25-årsjubileum i hovudstaden og rundt om i landet, og dessutan til andre framtidige prosjekt og innkjøp.

Rekneskapen for 2015 viser at dei største postane er forvaltning, drift og vedlikehald til statlege kongelege eigedommar og dessutan lønnskostnader til alle tilsette ved Det kongelege hoffet.

– Hovudmålet for Det kongelege hoffet er å støtte Kongen og familien hans i heile livsgjerninga deira, seier hoffsjefen.

Omfattande offisielt program

Årsmeldinga inneheld oversikt over det offisielle programmet til Kongehuset og viser at 69 kommunar, alle fylka i landet og Svalbard vart besøkte av medlemmer av Kongefamilien i 2015. Kongen og Dronninga gjennomførte statsbesøk til Australia i februar, mens Kronprinsen var på offisielt besøk til Brasil i november. Statsbesøk og offisielle besøk til utlandet skjer på oppdrag frå regjeringa, og programmet blir fastlagt av Utanriksdepartementet.

Budsjettprosessen

Dei årlege løyvingane frå Stortinget er eit resultat av innspel til budsjettet for kommande år frå Hoffet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Innspelet går inn i den ordinære budsjettprosessen, og Regjeringa legg fram forslag til løyving til Hoffet i Statsbudsjettet. Hoffet rapporterer årleg korleis løyvinga er nytta. Ei samla utgreiing om virket til Kongehuset og rekneskap for Det kongelege hoffet blir gjeven i årsmeldinga.

Apanasjen

Kongeparet og Kronprinsparet tek imot apanasje. Han skal dekkje forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling av dei private eigedommane og hushaldet, og dessutan avsetning til privat bruk og offisielle antrekk. Apanasjane blir rekneskapsførte i separate rekneskapar, som blir gjennomgått av revisor på same måte som dei offisielle rekneskapane. Det blir ikkje rapportert om bruken av apanasjane.

Som kompensasjon for at staten ikkje stiller bustad til disposisjon for Kronprinsparet, er det lagt inn midlar i apanasjeløyvinga til forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling og andre utgifter knytte til Skaugum. Av den løyvde apanasjen til Kronprinsparet for 2015 på 9 013 000 kroner er 6 172 000 kroner nytta til FDVU-formål, inklusive renter og avdrag på rehabiliteringslån, og til hushald. 769 000 kroner er avsette til framtidige FDVU-formål og hushald. 2 072 000 kroner er avsette til Kronprinsparet privat. Dette dekkjer òg innkjøp av offisielle antrekk.

Ope Slott

Omvisingane på Slottet og på Oscarshall i regi av Ope Slott har i 2015 hatt 37 256 besøkjande. I tillegg har konsertarrangementa hatt 600 besøkjande. Årsrekneskapen for Ope Slott viser eit underskot på kroner 38 887. Underskotet er dekt av eigenkapitalen.

 

22.04.2016

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter