Hopp til hovedinnhold

Fortenesteordenen: Statuttar

Den Kongelege Norske Fortenesteordenen vart stifta av Kong Olav V 14. juni 1985. Same dag fastsette Hans Majestet Kongen statuttane. Dei er seinare reviderte tre gonger, i 1986, 1992, 2006 og 2015.

Gjeldande statuttar vart vedtatt og signert av Hans Majestet Kongen 19. juni 2015:

§ 1

Denne orden tildeles som belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten.

§ 2

Norges regjerende monark er Ordenens Stormester.

§ 3

Den til tronen eldste arveberettigede tildeles Ordenens høyeste grad på sin myndighetsdag.

§ 4

Denne orden tildeles i hovedsak norske borgere for virke i utlandet og utenlandske borgere for virke i utlandet eller i Norge.

§ 5

Et ordensråd som består av Hoffsjefen (kansler), Protokollsjefen i Det kongelige utenriksdepartement (visekansler) og Kansellisjefen i Den Kongelige Norske St. Olavs Orden gir tilrådning til Ordenens Stormester om tildeling av ordener til personer som har gjort seg særlig fortjent til en slik påskjønnelse.

Tildeling til fyrstelige personer og tildeling i spesielle saker skjer etter Stormesters bestemmelser.

Hvis hurtig bestemmelse er påkrevet, kan i særlige tilfeller saken fremmes etter innstilling fra Kansleren alene.

§ 6

Ordensrådets møter ledes av Kansleren som er rådets leder. Ordensrådet er ikke beslutningsdyktig hvis et medlem er fraværende.

§ 7

Det kongelige utenriksdepartement setter opp Ordenens kanselli, bestående av en kansellisjef og en ordenssekretær. Disse tjenestemenn stadfestes av Stormester etter innstilling fra Kansleren.

Kansellisjefen forbereder sakene for Ordensrådet, leder Ordenskanselliet, som er ekspedisjonskontor for Ordensrådet, og forestår på vegne av Stormester utlevering av ordensdekorasjonene.

Ordenssekretæren assisterer Ordensrådet og tjenestegjør ved Ordenskanselliet.

§ 8

Ordenens tjenestemenn utnevnes i Ordenen og bærer som embetstegn i sine stillinger disse insignier:

Ordensrådets faste medlemmer: Ordenens kommandørkors

Kansellisjefen: Ordenens kommandørkors

Ordenssekretæren: Ordenens ridderkors

§ 9

Etter fratredelse kan tjenestemenn ved Ordenen fortsatt bære de i § 8 nevnte insignier.

§ 10

Ordenen inndeles i tre grader: Storkors

Kommandør, som inndeles i to klasser:

  • Kommandør med stjerne
  • Kommandør

Ridder, som inndeles i to klasser:

  • Ridder av 1. klasse
  • Ridder

§11

Alle Ordenens insignier skal være overensstemmende med de spesifiserte tegninger og beskrivelser som er godkjent av Stormester.

 

§ 12

Ordenens insignier er:

Et Olavskors med en åpen krone i hver av korsets fire hjørner, og innfelt et likearmet avrundet rødt kors med Kong Olavs Vs kronede monogram i midten. Ordenen bæres i vatret mørkeblått bånd eller sløyfe.

Storkors
Et forgylt kommandørkors festet i et skulderbånd, for herrer ti cm bredt, for damer seks cm bredt. Båndet bæres fra høyre skulder til venstre hofte. Dertil kommer en forgylt, åtte-takket stjerne hvor et forgylt ridderkors er festet i midten. Stjernen bæres på venstre side av brystet.

Kommandør med stjerne
Et forgylt kommandørkors, for herrer festet i et seks cm bredt bånd som bæres rundt halsen. For damer er kommandørkorset festet i en sløyfe, som bæres på venstre side av brystet. Dertil kommer en sølvforgylt, åtte-takket stjerne hvor et forgylt ridderkors er festet i midten. Stjernen bæres på venstre side av brystet. Til uniform bæres kommandørkorset av damer som for herrer.

Kommandør
Et forgylt kommandørkors, for herrer festet i et seks cm bredt bånd som bæres rundt halsen. For damer er kommandørkorset festet i en sløyfe, som bæres på venstre side av brystet. Til uniform bæres kommandørkorset av damer som for herrer.

Ridder av 1. klasse
Et forgylt ridderkors i samme utførelse som kommandørkorset, men mindre.
Ridderkorset bæres på venstre side av brystet, for herrer i et fire cm bredt bånd, for damer i en sløyfe. Til uniform bæres ridderkorset av damer som for herrer.

Ridder
Et sølvforgylt ridderkors i samme størrelse som Ridder av 1. klasse. Ridderkorset bæres på venstre side av brystet, for herrer i et fire cm bredt bånd, for damer i en sløyfe. Til uniform bæres ridderkorset av damer som for herrer.

§ 13

Ordenens segl inneholder dens insignier med omskrift: «Den Kgl. Norske Fortjenstorden».

§ 14

Ordensdiplomer påsettes Ordenens segl og paraferes av Kansellisjefen, kontrasigneres av Kansleren og signeres av Stormester.

§ 15

Overrekkelse forestås normalt av Ordenskanselliet på vegne av Stormester. Kanselliet kan delegere overrekkelsen til fylkesmenn og til stasjonssjefer i den norske utenrikstjeneste.

§ 16

Dersom det oppstår spørsmål om å slette et medlem på grunn av uverdige forhold, avgjør Stormester, etter å ha hørt Ordensrådet, hvorledes det skal forholdes.

§ 17

Ved ordensmottakers bortgang skal insignier returneres til Ordenskanselliet. Diplom og rosett (bouton) skal ikke returneres.

Ved eventuell forfremmelse innen Ordenen skal tidligere mottatte insignier returneres til Kanselliet.

§ 18

Ordenens omkostninger dekkes av Det kongelige utenriksdepartement.

Innen 1. mai hvert år utarbeider Ordenskanselliet en årsrapport for Ordensrådet. Kansleren fremlegger årsrapporten for Stormester.

Nærmere regler om arbeidsordning kan utarbeides av Ordensrådet og fremlegges Stormester til godkjennelse.

 

Vedtatt og signert av Hans Majestet Kongen 19. juni 2015.

18.09.2018

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook