Hopp til hovedinnhold

Søknad om tildeling av orden eller medalje

Det finnes ikke noe eget søkadsskjema man kan bruke dersom man ønsker å foreslå noen som kandidat for tildeling av en orden eller en medalje. Men det er veldig nyttig om forslagsbrevet inneholder visse opplysninger.

Se gjerne den enkelte orden/medaljes statutter for å forsikre deg om at det er riktig å søke. Du finner dem i lenkelisten tilknyttet denne siden.

Det er en fordel om forslaget inneholder opplysninger som angitt nedenfor, der det er relevant:

Faste opplysninger

 • Dato
 • Forslagsstillers navn, adresse og telefon
 • Kandidatens bostedsadresse, postadresse og fødselsdata
 • Kandidatens yrke
 • Brevet bør graderes slik: ”Unntatt offentlighet. Ikke omfattet av offentlighetsloven.”
 • Overskriften på brevet bør være: ”Forslag om tildeling av Kongelig påskjønnelse til... (tittel / yrke, navn)
 • Brevet signeres av forslagsstilleren

Bakgrunn for forslaget

Gi et sammendrag av bakgrunnen for søknaden. Detaljene kommer nedenfor under hvert punkt. Punktene kan benyttes i den grad de er aktuelle eller kan sløyfes eventuelt tilføres nye. 

Yrkesinnsats

Gi en oversikt over yrkesinnsatsen dersom dette er lagt til grunn for forslaget eller har betydning. Ta med navn på arbeidsgiver, tilsatt fra dato til dato, og til sammen hvor mange års tjeneste.

Skriv også eventuelle kommentarer til arbeidet og innsatsen som er utført. Framhev hva som er viktig og hva som er søkerens positive og spesielle innsats. Dersom det er flere arbeidsgivere, settes de opp punktvis og oversiktlig.

Verv

Før opp punktvis navn på organer hvor vedkommende har hatt tillitsverv eller lignende for eksempel slik:

 • x kommune, medlem av kommunestyret fra – til
 • y kommune, verv, fra - til

Kommentarer til innsatsen og hva som er oppnådd må vektlegges for hvert punkt. Få frem det positive og spesielle ved kandidatens innsats.

Innsats i frivillige organisasjoner

Før opp punktvis navn på organisasjoner, lag og foreninger hvor vedkommende har hatt tillitsverv og lignende for eksempel slik:

 • x forening, verv fra – til
 • y lag, verv, fra - til

Kommentarer til innsatsen og hva som er oppnådd må vektlegges for hvert punkt. Få frem det positive og spesielle ved kandidatens innsats.

Hedersbevisninger

Opplysninger om andre hedersbevisninger, utmerkelser og priser vedkommende har mottatt tidligere.

Saksbehandling

Beregn god tid til søknadsbehandling: 6 måneder for medaljer, omlag 12 måneder for ordener.

Vedlegg

Vedlegg som bør følge forslaget er:

 • Kandidatens CV
 • Produksjonsliste/oversikt over utførte arbeider
 • Uttalelser/anbefalinger fra foresatt
 • Uttalelser/anbefalinger fra organisasjoner, lag eller foreninger
 • Uttalelser/anbefalinger fra relevante personer

Ved søknad om St. Olavs Orden eller Kongens fortjenstmedalje vil Statsforvalteren stå for innhenting av uttalelse / anbefaling fra ordfører der det er relevant.

Hvor skal forslaget sendes?

Søknad om tildeling av St. Olavs Orden eller Kongens fortjenstmedalje stiles til Hans Majestet Kongen og sendes til Statsforvalteren i kandidatens hjemfylke.

Statsforvalteren vil foreta sin saksbehandling og oversende søknaden til Ordenskanselliet sammen med sin anbefaling.

Her er en oversikt med kontaktinformasjon til Statsforvalteren i ulike fylker:

Statsforvalteren - Kontaktinformasjon


Søknad om tildeling av Fortjenstordenen eller St. Olavsmedaljen stiles til Hans Majestet Kongen og sendes til Den Kongelige Norske Fortjenstordens kanselli. De har kontor i Utenriksdepartementet, og riktig adresse er:

Den Kgl. Norske Fortjenstorden
Ordenskanselliet
PB 8114 Dep., 0032 Oslo

Bistand

Dersom du har spørsmål om søknaden og søkeprosessen, kan du ta kontakt med Ordenskanselliet ved Det kongelige hoff:

E-post: [email protected]

 

05.10.2021

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook