Hopp til hovedinnhold

Årsberetning 2011

Årsberetningen for 2011 for Det kongelige hoff er i dag overlevert til Stortingets Presidentskap, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Riksrevisjonen.

10.04.2012

Årsberetningen inneholder oversikt over Kongehusets offisielle program, en presentasjon av Det kongelige hoff og hoffets aktiviteter, samt regnskapet for Den kongelige civilliste, DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessens stab og Åpent Slott. Regnskapet for civillisten viser et overskudd på 11.046.053 kroner.
 

De tragiske hendelsene på Utøya og i Regjeringskvartalet 22. juli satte et særlig preg på Kongehusets virksomhet i 2011. De kongelige la stor vekt på å kunne være til stede for de rammede og bidra til at Norge sto samlet om sine verdier i en vanskelig periode.

H.M. Kongen har i løpet av 2011 hatt 103 audienser og det har vært 28 Høytidelige audienser. I løpet av 2011 deltok H.M. Kongen ved 204 offisielle arrangement i Norge og internasjonalt, mens H.M. Dronningen deltok ved 99 offisielle arrangement, H.K.H. Kronprinsen var til stede ved 183 offisielle arrangement og H.K.H. Kronprinsessen ved 63 offisielle arrangement.

I alt ble 42 kommuner i samtlige fylker besøkt, mens det ble gjennomført 23 besøk til utlandet. Kongeparets fylkestur gikk til Troms i juni, mens Kronprinsparets fylkestur ble lagt til Hedmark i august.

DD.MM. Kongen og Dronningen gjennomførte statsbesøk til Slovenia og Kroatia i mai, i oktober besøkte Kongeparet det norske Amerika og New York, mens DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen var på offisielt besøk til Ghana i april.

Bruken av Stortingets bevilgninger til Det kongelige hoff (Civillisten) og til DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessens stab rapporteres årlig. Apanasjen til henholdsvis DD.MM. Kongen og Dronningen, og DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen skal dekke forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av de private eiendommene, offisielle antrekk, samt private utgifter.

Årsregnskapet for Den kongelige civilliste er gjort opp med et resultat som viser et overskudd på 11.046.053 kroner. Årsakene til overskuddet er sammensatte. En tredjedel av overskuddet skyldes at verdibevarende tiltak på Kongsseteren finansiert ved særskilt bevilgning i 2011, skal gjennomføres over flere år. Resten av overskuddet har sammenheng med ulike forhold så som engangsinntekter fra salg av biler i forbindelse med overgang til leasing, forsinkelser i noen mindre rammeprosjekter og mindre strømutgifter enn budsjettert grunnet mild forvinter. Den delen av overskuddet som ikke er bundet opp til pågående prosjekter, vil bli brukt til prioriterte formål så som nødvendige opprustningstiltak i Slottsparken.

Årsregnskapet til DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessens stab viser et overskudd på 1.174.102 kroner. Overskuddet avsettes til fremtidige anskaffelser.

Årsregnskapet for Åpent Slott viser et underskudd på 172.514 kroner. Underskuddet er delvis dekket av egenkapitalen og delvis fremført. Den kongelige civilliste vil tilføre enheten tilstrekkelig likviditet for videre drift.

Som kompensasjon for at staten ikke stiller bolig til disposisjon for DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen, er det lagt inn midler i apanasjebevilgningen til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av hovedhuset på Skaugum.

Kronprinsparets apanasje utgjorde totalt 7.771.000 kroner. Av disse er 3.991.000 kr brukt eller avsatt til FDVU-formål, hushold og parkdrift. 2.000.000 kr er benyttet til avdrag og renter på lån i forbindelse rehabiliteringsprosjektet i 2002 til 2004 og 1.780 000 kr er benyttet til private formål inkludert innkjøp av offisielle klær.
 

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook