Hopp til hovedinnhold

Om økonomi på Kronprinsens utleieboliger

Vi er av den klare oppfatning at Det kongelige hoff forvalter midlene til Kongehuset på en ryddig, rasjonell og hensiktsmessig måte, og etter de forutsetningene Stortinget har satt.

17.06.2016

Det kongelige hoff legger stor vekt på å forvalte dagens ordning samvittighetsfullt med etterrettelighet og ryddighet.

Fakta Skaugum gård 2015

Fakta om økonomien rundt Kronprinsens utleieboliger på Skaugum gård:

  • Utleieinntekter 1,4 millioner
  • Driftskostnader: 1,2 millioner
  • Arbeidet utføres av eksterne
  • Hoffet utfører vaktmestertjenester og administrative oppgaver – anslagsvis 15 dagsverk
  • Dette er i tråd med forutsetningene for bevilgningen

Bakgrunn

Kronprinsen eier flere private boenheter som leies ut. Det er lagt stor vekt på å ha en ryddig forvaltning av disse. Det settes av penger fra utleieinntektene til å dekke FDVU av disse eiendommene og oppgavene utføres av eksterne. Vaktmestertjenester og administrasjon blir utført av staben på Skaugum.                     

Endret bevilgningsstruktur                                                                   

Da bevilgningsstrukturen ble endret i 2002, ble det besluttet at alle ansatte skulle lønnes av bevilgningen til Det kongelige hoff (post 50), inkludert de som utførte arbeid på private eiendommer, inklusive håndverkere og driftspersonale. Det skulle ikke være ansatte knyttet til apanasjen. Størrelsen på de to bevilgningene ble bestemt ut fra denne forutsetningen.

Det store grepet som ble gjort i 2002 var å overføre store deler av Slottsforvaltningens budsjetter for de kongelige eiendommene, som er eid av staten, over til Det kongelige hoff. Øvrige virksomhet skulle i all hovedsak fortsette som før med et tydeligere skille mellom apanasjen og post 50.

Hvordan økonomien ble drevet og arbeidsoppgavene ble utført ved Hoff-forvaltningen fram til 2002 ble beskrevet i Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AADs) arbeidsgruppes rapport fra 2001. Den sier følgende: «Hoff-forvaltningen forbereder og legger til rette for kongefamiliens offisielle virksomhet, og utfører andre nødvendige støttefunksjoner. Videre forvaltes og drives H.M. Kongens eiendommer (som f.eks. Skaugum, Kongsseteren, Prinsehytta og Mågerø) og Bygdø Kongsgård, eksklusive kongeboligen med tilhørende park. Hoff-forvaltningens oppgaver når det gjelder eiendoms-, inventar- og parkforvaltningen (Skaugum), er i praksis de samme som Slottsforvaltningen har ved de statseide kongelige eiendommene.» Det ble altså lagt til grunn at det skulle utføres vedlikeholdstjenester, gartnertjenester og administrative oppgaver også på de private kongelige eiendommene av ansatte lønnet av post 50.

Kongefamiliens private boliger som ble utleid og eiendommer som klargjøres til salg, var ikke omtalt. Her er det altså en skjønnsmessig vurdering som ligger til grunn for dagens praksis. Det har vært viktig å finne ordninger som sørger for en effektiv drift, samtidig som det ikke skal brukes urimelig mye av de ansattes tid (lønnet over post 50) på dette arbeidet. Det skal heller ikke brukes andre ressurser enn arbeidskraft fra post 50 eller midler fra apanasjen, bortsett fra det som er satt av til privat forbruk, på de private eiendommene. Alle innkjøp til dette formålet har derfor blitt dekket av Kronprinsen privat (med privat menes her den delen av apanasjen som er avsatt til private formål og Kronprinsens øvrige private midler). Som det framgår av årsberetningen for 2015 på side 7 har Kronprinsen valgt å rapportere på hvordan apanasjen brukes.

Skaugum

Det er stor variasjon på Kronprinsens private eiendomsmasse. På Skaugum er det to ansatte med håndverkerkompetanse. Det alt vesentlige av deres arbeidstid blir brukt på hovedhuset på Skaugum (Kronprinsparets residens). Det er et stort bygg på 3410 m2 som krever mye vedlikehold. Hoveddelen av midlene i apanasjen som er avsatt til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) på Skaugum blir brukt til å dekke eksterne tjenester som blir leid inn for å gjøre vedlikehold og utviklingsarbeid på hovedhuset. Til sammen beløper dette seg til omtrent 6 millioner på hovedhuset på Skaugum for 2015. Dette tallet inkluderer 2 millioner til renter og avdrag på rehabiliteringslånet, samt utgifter til hushold.

Utleieboliger

Det er stor forskjell på måten vi driver FDVU i hovedhuset på Skaugum (Kronprinsparets residens) og utleieboliger på Skaugum gård. På Skaugum gård er det 11 boenheter som blir leid ut. Godt over halvparten av utleieinntektene blir satt av til FDVU på disse eiendommene. Det er altså her midlene blir hentet for vedlikehold av utleieobjektene. Staben på Skaugum utfører administrasjon og vaktmestertjenester på utleieobjektene. De er lønnet av det kongelige hoff (post 50) som forutsatt. I fjor gjorde de for eksempel radonmålinger og iverksatte nødvendige tiltak der det trengtes. Større arbeider utført av eksterne på utleieobjektene blir betalt av Kronprinsen privat. Dette er som tidligere nevnt dekket gjennom inntekter fra utleie. Dersom det ikke er nok, vil de dekkes av Kronprinsens private økonomi. Med Kronprinsens private økonomi menes her den delen av apanasjen som hvert år blir satt av til Kronprinsparets private forbruk (2,072 millioner i 2015), samt øvrige private midler.

Flatholmen

Hytta på Flatholmen leies ut. Her følges samme prinsipp som på utleieobjektene på Skaugum. Det har ikke blitt gjort oppussing i forbindelse med utleie - kun klargjøring for utleie. Dette innbefatter sesonginspeksjon og klargjøring av vanntank. I 2013 og 2014 ble bryggen revet bort av høst/vinterstormene. Dette ble en forsikringssak og hoffets ansatte administrerte gjenoppbygging av bryggen. Selve arbeidet ble gjort av en ekstern entreprenør og kostnaden ble dekket av forsikringen. 

Spørsmål og svar 

Nedenfor følger spørsmål vi har mottatt om dette fra Dagbladets journalister og svarene vi har gitt på disse spørsmålene.

- Hvor store inntekter har kronprinsen hatt fra utleien de siste årene?

For utleieboenhetene på Skaugum var inntektene 1,4 millioner for 2015. Størstedelen av dette gikk til å dekke utgifter ved Skaugum gård og FDVU av utleieobjektene, til sammen 1,2 millioner kroner.

- Hvor store kostnader i lønn har hoffet hatt til vedlikeholdsarbeidet av hans utleide bygg og eiendom de siste årene?

De tallene har vi ikke registrert, men det er gjort rede for hvordan vi jobber med utleide boenheter over. Vi har gjort et anslag for antall arbeidsdager brukt av staben på Skaugum på de utleide boenhetene i 2015.  Vi anslår dette til å være 15 dagsverk.

I tillegg kommer de refunderte arbeidstimene. Disse timene er belastet Kronprinsens private økonomi. Med Kronprinsens private økonomi menes her den delen av apanasjen som hvert år blir satt av til privat forbruk, samt øvrige private midler.

- Hvor store utgifter er eventuelt refundert?
- Hva har arbeidet bestått i?

De refunderte arbeidene var gartnertjenester på utleiebolig i Kirkeveien 95 som klargjøring for salg og vindusutskiftning på utleiebolig.

- Er denne praksisen i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet?

Vi er av den klare oppfatning at Det kongelige hoff forvalter midlene til Kongehuset på en ryddig, rasjonell og hensiktsmessig måte, og etter de forutsetningene Stortinget har satt. Det kongelige hoff legger stor vekt på å forvalte dagens ordning samvittighetsfullt med etterrettelighet og ryddighet.

 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook