Hopp til hovedinnhold

Rustes mot klimaendringer

Onsdag reiste Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen til La Mojana-regionen, sør-øst i Colombia. Området er svært sårbart for klimaendringer, men et lokalt pilotprosjekt har gitt svært gode resultater.

14.02.2019

Den geografiske plasseringen gjør Colombia til et av de landene i verden som er mest sårbare for klimaendringer. De senere årene har ekstremvær i form av flom og langvarig tørke rammet stadig oftere. FNs utviklingsprogram, UNDP arbeider sammen med colombianske myndigheter for å sette lokalsamfunn bedre i stand til å stå imot effektene av klimaendringene.

Onsdag reiste Kronprins Haakon og miljøvernminister Ricardo Lozano til La Mojana-regionen, sør-øst i Colombia. Det er et område med stor fattigdom, og hvor en kombinasjon av jordbruk og fiske er den dominerende leveveien. Klimaendringer og store variasjoner i værforholdene utgjør en stor trussel mot matsikkerheten, produksjonen og selve livskvaliteten i La Mojana.

Kronprins Haakon i El Torno. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Besøket ga Kronprins Haakon muligheten til å møte familier som selv har opplevd alvorlige følger av ekstremvær - og deltatt i tiltak som har gjort dem mindre sårbare i framtiden.

Mer robouste lokalsamfunn

Landsbyen El Torno er en av fire landsbyer som har deltatt i et pilotprosjekt for å styrke lokalbefolkningens evne til å håndtere effektene av tørke og flom. Resultatene har vært gode - så gode at prosjektet nå blir skalert opp og videreført i 400 nye landsbyer. Besøket fra Kronprins Haakon og miljøvernminister Lozano markerte utvidelsen.

Miljøvernminister Ricardo Lozano besøkte El Torno sammen med Kronprinsen. Han var også forhandlingsleder for Latin-Amerika under klimaforhandlingene i Paris. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

UNDP, colombianske myndigheter og det internasjonale Green Climate Fund står bak prosjektet som har tre viktige elementer:

 • Vannhusholdning
  Som å finne løsninger for vanning og systemer for å fange opp og lagre regnvann.

 • Levebrød motstandsdyktig mot klimaendring 
  Som å dyrke ulike typer avlinger, finne avlinger som tåler mer fuktighet - eller tørke, og skaffe flere inntektskilder. 

 • Tidlig varsling
  Det er satt opp et avansert system som måler endringer i vannveiene. Data fra elver og bekker bearbeides til modeller og prognoser. For landsbyer som El Torno betyr det tidlig varsling om farlig vær over mobil og kortbølgeradio. 


Lokalsamfunnets kunnskap og erfaringer er viktige i utformingen av tiltakene. Utvikling av bærekraftig landbruk går hånd i hånd med kampen mot klimaendringene. Nå som prosjektet utvides, betyr det at drøyt 400 000 mennesker kan få nyte godt av den samme tilnærmingen. 

Lokale produkter til lunsj

Under besøket i El Torno fikk Kronprins Haakon smake fruktene av en kampanje kalt "Products of Peace" - et UNDP-initiert initiativ som setter småprodusenter i kontakt med entreprenører som verdsetter lokalt mangfold og tradisjoner. Varer fra lokale bønder i utsatte områder finner veien til kokker og restauranter over hele Colombia.

Det lever omlag 150 familier i El Torno. De har vært pilotlandsby for et prosjekt som gjør dem mer motstandsdyktige mot effekter av klimaendringer. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Konsert mot avskoging

Kvelden før reisen til La Mojana var også viet miljøkampen. Da var Kronprinsen til stede ved en stor konsert i regi av Den nasjonale alliansen mot avskoging. Konserten fant sted i lokalene til Semana, et av Colombias ledende nyhetsmagasin, og kringkastet bredt for å bidra til økt bevissthet rundt avskoging og bærekraftig framtid.

Totó La Momposina, kjent for sin store stemme og karisma, er blant alliansens ambassadører. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Flere av Colombias mest kjente musikere støtter alliansen mot avskoging som goodwillambassadører. Denne kvelden spilte de akustiske utgaver av sine mest populære sanger til glede for unge miljøvernere i salen og flere hundretusen som er ventet å se konserten over nettet.

Systema Solar er blant alliansens ambassadører og turnerer Colombia for å rette søkelys mot avskogingen. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Mer enn 70 ledende etater og organisasjoner i Colombia er allerede med, og denne kvelden sluttet også UNDP seg til alliansen. UNDP er en sentral samarbeidspartner i Colombias arbeid mot avskoging, og Kronprins Haakon fortalte om dette arbeidet fra scenen. Han la spesielt stor vekt på hvordan UNDP jobber i og med lokalsamfunn. Det er viktig at lokalsamfunn tar sin rolle som skogens forsvarere, samtidig som det blir lagt til rette for bærekraftige måter å tjene til livets opphold.

 

Fakta

FNs 17 bærekraftsmål

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling


Kilde: Utenriksdepartementet

 

Kronprins Haakon i Mesetas. Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook