Hopp til hovedinnhold

Søknad om tildeling av orden eller medalje

Det finnes ikke noe ferdig oppsatt formular man kan benytte dersom man ønsker å foreslå noen som kandidat for tildeling av en orden eller en medalje. Det er imidlertid ønskelig at forslagsbrevet inneholder visse opplysninger.

Det er en fordel om forslaget inneholder opplysninger som angitt nedenfor, der det er relevant:

Faste opplysninger

 • Dato
 • Forslagsstillers navn, adresse og telefon
 • Kandidatens bostedsadresse, postadresse og fødselsdata
 • Kandidatens yrke
 • Brevet bør graderes slik: ”Unntatt offentlighet. Ikke omfattet av offentlighetsloven.”
 • Overskriften på brevet bør være: ”Forslag om tildeling av Kongelig påskjønnelse til... (tittel / yrke, navn)
 • Brevet signeres av forslagsstilleren

Bakgrunn for forslaget

Gi et sammendrag av bakgrunnen for søknaden. Detaljene kommer nedenfor under hvert punkt. Punktene kan benyttes i den grad de er aktuelle eller kan sløyfes eventuelt tilføres nye.

Yrkesinnsats

Gi en oversikt over yrkesinnsatsen dersom dette er lagt til grunn for forslaget eller har betydning. Ta med navn på arbeidsgiver, tilsatt fra dato til dato, og til sammen hvor mange års tjeneste.

Skriv også eventuelle kommentarer til arbeidet og innsatsen som er utført. Framhev hva som er viktig og hva som er søkerens positive og spesielle innsats. Dersom det er flere arbeidsgivere, settes de opp punktvis og oversiktlig.

Verv

Før opp punktvis navn på organer hvor vedkommende har hatt tillitsverv eller lignende for eksempel slik:

 • x kommune, medlem av kommunestyret fra – til
 • y kommune, verv, fra - til

Kommentarer til innsatsen og hva som er oppnådd må vektlegges for hvert punkt. Få frem det positive og spesielle ved kandidatens innsats.

Innsats i frivillige organisasjoner

Før opp punktvis navn på organisasjoner, lag og foreninger hvor vedkommende har hatt tillitsverv og lignende for eksempel slik:

 • x forening, verv fra – til
 • y lag, verv, fra - til

Kommentarer til innsatsen og hva som er oppnådd må vektlegges for hvert punkt. Få frem det positive og spesielle ved kandidatens innsats.

Hedersbevisninger

Opplysninger om andre hedersbevisninger, utmerkelser og priser vedkommende har mottatt tidligere.

Saksbehandling

Beregn god tid til søknadsbehandling: 4-6 måneder for medaljer, omlag 12 måneder for ordener.

Vedlegg

Vedlegg som bør følge forslaget er:

 • Kandidatens CV
 • Produksjonsliste/oversikt over utførte arbeider
 • Uttalelser/anbefalinger fra foresatt
 • Uttalelser/anbefalinger fra organisasjoner, lag eller foreninger
 • Uttalelser/anbefalinger fra relevante personer

Ved søknad om St. Olavs Orden eller Kongens fortjenstmedalje vil Fylkesmannen stå for innhenting av uttalelse / anbefaling fra ordfører der det er relevant.

Hvor skal forslaget sendes?

 • Søknad om tildeling av St. Olavs Orden stiles til H.M. Kongen og sendes til Fylkesmannen i kandidatens hjemstedsfylke. 

  Fylkesmannen vil foreta sin saksbehandling og oversende søknaden til Ordenskanselliet sammen med sin anbefaling.


 • Søknad om tildeling av Fortjenstordenen stiles til H.M. Kongen og sendes gjennom Den Kongelige Norske Fortjenstordens kanselli med kontor i Utenriksdepartementet. Se peker til høyre for nærmere informasjon.
 • Forslag om tildeling av Kongens fortjenstmedalje stiles til H.M. Kongen ved Ordenskanselliet, men sendes til Fylkesmannen i fylket der kandidaten er bosatt.

  Fylkesmannen vil foreta sin saksbehandling og oversende søknaden til Ordenskanselliet sammen med sin anbefaling.

 • Søknad om tildeling av St. Olavsmedaljen stiles til H.M. Kongen og sendes enten til St. Olavs Ordens kanselli ved Det kongelige hoff eller Fortjenstordens kanselli med kontor i Utenriksdepartementet. Se peker til høyre for nærmere informasjon.

 

18.09.2018

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook