Hopp til hovedinnhold

Statsråd

Fredager klokken 11.00 avholder Hans Majestet Kongen Statsråd. Møtet finner sted i statsrådssalen på Det kongelige slott.

Når Regjeringen fatter beslutninger som et samlet kollegium, skjer det i Statsråd. Statsrådet ledes av Kongen, og beslutningene formuleres dermed som fattet av ”Kongen i statsråd”. Alle lover og andre vedtak i Statsråd må sanksjoneres av Kongen og kontrasigneres av statsministeren for å være gyldige.

Ekstraordinært Statsråd

I noen tilfeller må det kalles inn til ekstraordinært Statsråd. Dette skjer når det finner sted noe spesielt, som et umiddelbart statsrådskifte, fødsel i Kongehuset og liknende.

Tronarvingen

Etter Grunnlovens § 35 deltar også Tronarvingen i Statsråd: ”Saasnart Tronarvingen har fyldt sit 18de Aar, er hun eller han berettiget til at tage Sæde i Statsraadet, dog uden Stemme eller Ansvar. ”

H.K.H. Kronprins Haakon deltar dermed ved sin far Kong Haralds side.

Hvis Kongen er fraværende

I tilfeller hvor Kongen er fraværende – som ved sykdom eller reiser i utlandet – leder Kronprinsen Statsråd som Kronprinsregent.

Dette er i henhold til Grunnlovens § 41:
Er Kongen fraværende fra Riget uden at være i Feldt, eller er han saa syg, at han ikke kan varetage Regjeringen, skal den til Tronen nærmest Arveberettigede, saafremt han har opnaaet den for Kongen fastsatte Myndighedsalder, forestaa Regjeringen som Kongemagtens midlertidige Udøver. I modsat Fald forestaar Statsraadet Rigets Bestyrelse. ”

I de sjeldne tilfeller hvor både Kongen og Kronprinsen er fraværende, avholdes Statsråd på Statsministerens kontor. Kongen får da en orientering om hvilke vedtak som ble fattet ved neste Statsråd på Slottet.

Dette følger av Grunnlovens § 13 hvor det blant annet heter: ”Om de Sager, som Statsraadet saaledes afgjør, har det at give Indberetning til Kongen. ”

30.01.2013