Hopp til hovedinnhold

Ordener og medaljer

Et ordensvesen finnes i de fleste av verdens nasjoner. Statsoverhoder deler ut ordener og medaljer for å belønne landsmenn og utenlandske borgere for særlig innsats til samfunnets beste. Hvert år hedres mange mennesker av Hans Majestet Kongen for deres innsats for Norge og norsk samfunnsliv.


Kongens rett til å dele ut ordener, er nedfelt i Grunnlovens § 23:
Kongen kan meddele Ordener til hvem han for godt befinder, til Belønning for udmærkede Fortjenester, der offentligen maa kundgjøres; men ei anden Rang og Titel, end den, ethvert Embede medfører. Ordenen fritager Ingen for Statsborgernes fælles Pligter og Byrder, ei heller medfører den fortrinlig Adgang til Statens Embeder. Embedsmænd, som i Naade afskediges, beholde deres havte Embeders Titel og Rang. Dette gjælder dog ikke Statsraadets Medlemmer eller Statssekretærerne.
Ingen personlige, eller blandede, arvelige Forrettigheder maa tilstaaes Nogen for Eftertiden.


Bestemmelsen slår fast at det å gjøres til ridder ikke medfører noen særskilte rettigheter. I denne setningen lå i sin tid opphevelsen av den norske adelsvesenet.


En oversikt over hvilke offisielle ordener og medaljer medlemmene av Kongefamilien innehar, er tilgjengelig i tilknytning til den enkeltes biografi.