Hopp til hovedinnhold

Sikringsprosjektet

Høsten 2018 startet arbeidet med nytt logistikkbygg og perimetersikring omkring Slottet og de andre kongelige eiendommene. Det er to viktige elementer i arbeidet med sikkerheten rundt eiendommene. 

På oppdrag fra Justisdepartementet gjennomførte Politidirektoratet en vurdering av sikkerheten omkring Slottet og de andre kongelige eiendommene. Sluttrapporten forelå i 2015 og med den som utgangspunkt har Det kongelige hoff arbeidet med videreutvikling av sikkerheten. Etter å ha gjennomført mulighetsstudie, forprosjekt og detaljprosjektering, ble arbeidene satt i gang i begynnelsen av oktober 2018.

Sikring rundt Slottsparken

Den såkalte perimetersikringen omkring Slottet vil være den delen av arbeidene som vil være mest synlig for publikum. Den vil følge ytterkanten av Slottsparken, og bestå av porter, pullerter, gjerder og murer, avhengig av området det gjelder. Det naturlige terrenget vil bli utnyttet i størst mulig grad.

Målet er å hindre biler som ikke har blitt godkjent på forhånd i å kjøre inn i parken og/eller opp til Slottet. Tiltakene vil ikke være til hinder for fotgjengere eller syklister, og heller ikke hindre innsyn i parken. Det er et svært viktig prinsipp at publikum skal ha den samme adgangen til Slottsparken som tidligere. 

De følgende illustrasjonene viser hvordan sikringen kan bli løst på ulike steder rundt parken. De små bildene viser hvordan det ser ut i dag – det store hvordan det kan bli.

Det vil bli dynamiske pullerter i Slottsbakken. Disse kan heves og senkes etter behov.

Illustrasjon: Link Arkitektur AS Landskap.  Illustrasjon: Link Arkitektur AS Landskap.


I noen områder vil det komme murer. De vil være 60 cm høye, og er i en del tilfeller videreføringer av murer som finnes allerede.

Illustrasjon: Link Arkitektur AS Landskap.Illustrasjon: Link Arkitektur AS Landskap.

Fastmonterte pullerter brukes som gjerder omkring andre deler av parken. Pullerten som er valgt er av en type som heter "Manchester". De fleste stedene vil det være kjetting mellom pullertene, men her i krysset mot Litteraturhuset er det valgt faste stag - av hensyn til trafikksikkerheten.

Illustrasjon: Link Arkitektur AS Landskap.Illustrasjon: Link Arkitektur AS Landskap. 
Der hvor fotgjengere og syklister skal passere, er det selvfølgelig ikke verken stag eller kjetting, og pullertene plasseres med 1,20 meters mellomrom. Dermed kan både sykler, barnevogner og elektriske rullestoler passere.

Inngrep i parken

Sikringstiltakene følger som hovedprinsipp Slottsparkens yttergrense. Vi legger stor vekt på å finne løsninger som er best mulig tilpasset hvert område, og som ivaretar parkens uttrykk og trærne i størst mulig grad. 

Et velvoksent tre kan ta skade av gravearbeider innefor en radius på fem meter. Noen steder vokser trær nær parkgrensen, og det er sannsynlig at enkelte vil måtte felles. 

Belysning

Som en del av sikkerhetsarbeidet økes nå også belysningen i Slottsparken. Dette arbeidet er godt i gang og vil sluttføres når telen går våren 2019. Det blir i stor grad benyttet vakuumgraving under arbeidet for å skåne trærnes røtter i størst mulig grad.

Nytt logistikkbygg

Det bygges et logistikkbygg i Stallgården ved Slottet. Bygget skal bidra til sikker håndtering av post og varer, blant annet ved at alle leveranser utenfra vil gå til det frittstående logistikkbygget istedenfor opp til selve slottsbygningen. 

Bygget vil ligge i Stallgården, delvis inn i terrenget mot Dronningparken. Dermed får bygget fasade bare mot stallbygningen, og blir lite synlig fra andre steder.

Skisse av logistikkbygget i Stallgården. Illustrasjonen er utarbeidet av NAV A.S ArkitekterSkisse av logistikkbygget i Stallgården. Illustrasjonen er utarbeidet av NAV A.S Arkitekter
Sett fra Dronningparken er det først og fremst byggets tak som vil være synlig. Det vil bli dekket av skiferaktige solceller og planter. Målet er at bygget skal bli et positivt eksempel på hvordan et nybygg kan innpasses i verneverdige omgivelser. Riksantikvaren har gitt sin tilslutning til prosjektet.

Det blir ikke mindre park som konsekvens av det nye bygget – men store deler av det som i dag tjener som parkeringsplass for Det kongelige hoff forsvinner. 

Et miljøbygg

Det er inngått avtale mellom Statsbygg og FutureBuilt, og det nye logistikkbygget skal bli et såkalt "FutureBuilt forbildeprosjekt". FutureBuilt har som mål å få frem 50 forbildeprosjekter som viser at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg med høy kvalitet.   

Du kan lese mer om logistikkbyggets miljøprofil her

Det vil være gjennomgående bruk av materialer med lavest mulig klimagassutslipp. Det vil bli benyttet både tre- og andre biomassebaserte produkter, resirkulerte materialer og nye, innovative løsninger for lavutslippsbetong.

Logistikkbygget skal bli et "nær nullenergihus", det vil si at det ikke skal bruke mer energi enn det skaper selv. Dersom det videre arbeidet viser at det er mulig, vil ambisjonen bli oppjustert til plusshus: en bygning som faktisk produserer mer energi enn den forbruker.  

 

25.01.2019

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Fakta

Fakta om logistikkbygget

Formål: Sikker håndtering av post og varer, blant annet ved at alle leveranser utenfra vil gå til det frittstående logistikkbygget istedenfor opp til selve slottsbygningen. 

Byggestart: 2018
Ferdigstillelse: 2020

Byggherre: Statsbygg
Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bruker: Det kongelige hoff

Kostnadsramme: 120 millioner

Illustrasjon: NAV A.S. Arkitekter
Fakta

Fakta om perimetersikring

Formål: Å hindre kjøretøy i å ta seg inn i Slottsparken og/eller opp til Slottet uten tillatelse.

Byggestart: 2018
Ferdigstillelse: 2021

Byggherre: Det kongelige hoff

Kostnadsramme: 592 millioner for alle kongelige eiendommer. Utgiftene til sikring av Slottet vil være den største andelen av dette.